Motzi Eklöf: Läkarens ethos - Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890 - 1960

Vad är en läkare? Är det en person som behandlar sjuka och skadade, eller en som rentav lyckas bota dem? Krävs det något mer än medicinsk ut-bildning och legitimation, och i så fall vad?

Boken är en efterfrågad återutgivning av Motzi Eklöfs avhandling från år 2000. Den beskriver hur läkare i Sverige försökt tydliggöra sig själva och sina roller som läkare under perioden 1890 till 1960. De har talat om läkarens ethos - en kombination av akademisk medicinsk utbildning, traderad kunskap, en internaliserad etik och goda karaktärsegenskaper som exemplifieras i de äkta och goda läkarna. Denna idealtypiska bild av läkaren som individ har ställts mot en kollektivt framträdande yrkeskår med annan image. I boken beskrivs framväxten av behörighetslagstiftningen och de läkaretiska reglerna, som i båda fall syftat till att skilja läkaren från "de andra. Den ideale läkaren skildras genom minnesteckningar över hedervärda kolleger. Mellankrigstidens tal om en kris för medicinen och läkarens auktoritet är aktuell även i nutid. Allt knyts samman i en diskussion om läkarens legitimitet. Pris: 200 kr (Beställ)

 

 

Om Läkarens ethos

"ett rent nöje att läsa, livfullt skriven, humoristisk, kvick och ändå distinkt i sin väldokumenterade saklighet"

Carl Göran Ekerwald, Länstidningen Östersund

 

"en rik avhandling som diskuterar läkarens historiska roller på tre nivåer: den samhälleliga,
institutionella och individuella … ett kreativt grepp"

Karin Johannisson, Dagens Nyheter
https://www.dn.se/arkiv/kultur/mot-vem-ska-lakaren-vara-god/


Motzi Eklöf är docent i hälsa och samhälle och verksam som vård- och medicinhistoriker. Bland tidigare böcker, utgivna på annat förlag, kan nämnas Kurkulturer (2008), Läkare och läkekonster (2010) och Homeopati i Sverige - en kontroversiell medicinhistoria (2014).

Boken finns för bokhandel på Bokinfo samt för köp i sedvanlig näthandel eller bokhandel.


PÅ LIKNANDE TEMA:

 

Motzi Eklöf, red. Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser. Stockholm: Carlssons (2019).

Eklöf & Normark, "Den informatiska medicinen och ansvaret för den digitala patientens integritet", Socialmedicinsk tidskrift 2018 vol 95 nr 3, s. 345-355.
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1790/1665

"Då tystnadsplikt ersätts av informationsdelning", Läkartidningen 2014 vol 111:CZXH.
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/etik-och-lakarroll/2014/10/da-tystnadsplikt-ersatts-av-informationsdelning/

Eklöf M, "Vetenskap, läkekonst och läkarutbildning - ett historiskt perspektiv", Bilaga 3 i För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning, SOU 2013:15.
Webbdesign: idehjulet.se