På personlighetsuppgivelsens stråt. Extatiska bekännelser ur den sufiska mystika traditionen

Exempel ur Vännernas minne av Shaikh 'Attar i Eric Hermelins översättning.

Inledningar och urval Ulf I. Eriksson.

ISBN 978-91-983319-9-8

"Uttalad eller inte, bildar den islamiska mystiken - i synnerhet den persiska extatiska sufismen, alltifrån 800-talet - en omöjlig motrörelse, uttryckt i en radikal, oförbindlig kritik av "personligheten", vårt omhuldade, kära ego - nafs. En motsägelse kan anas, som när i detta urval tre starka, vulkaniska naturer anger möjligheterna för ett "gudsdrucket" liv bortom den omedelbara självbevarelse-existensen. Sufierna tillhör "jag-föraktets folk" i kraft av en hängiven, nästintill mirakulös Gudstillit. - Spår och tecken från en sådan gudaingiven personlighetsuppgivelse meddelas och förunnas oss i dessa 'Attars mystika levnadsteckningar. Den sufiska mystika motrörelsen representeras i föreliggande volym av framför allt Bayezid Bistami (död 875), al-Hallaj (död 922) och Abu Sa'id (död 1049), som alla biograferats av Shaikh 'Attar (1200-tal, själv en sufi) i Vännernas minne, verket översatt från persiskan av den oförliknelige baron Eric Hermelin och utgivet i fyra band mellan 1931 och 1943."

Ulf I. Eriksson

Infoblad

230 kr

 

Ulf I. Eriksson (f. 1942) har tidigare presenterat Omar Khayyams Rubaiyat (1993), Mahmud Shabistaris Mystikens rosengård (2011), texter av Eric Hermelin i Blif en dåre! (1997) och kristna mystiker i Utblottelse (2007). Egna texter är utgivna som bland annat Fria andar (1990), exempel (1999) och Ett möjligt liv. Angående Vilhelm Ekelunds ovidlådenhetstänkande (Exempla 2017).

Boken utkommer sommaren 2022. Kontakta förlaget för recensionsexemplar och förhandsbeställningar.


Webbdesign: idehjulet.se